دکتر مهدی مودودی

دکتر مهدی مودودی

 • سمت: عضو هیات علمی جغرافیا. معاونت آموزشی و پژوهشی
 • رشته:
 • مرتبه: استادیار

طرح های پژوهشی

 • تبیین چالش¬ها و محدودیت¬های بازاریابی گردشگری روستایی (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان قائنات)، ---

 • واکاوی مدل مفهومی کارآفرینی همکارانه در حوزه گردشگری، 1401/07/25

 • تبیین اثرات گردشگری در روستاهای اطراف منطقه حفاظت‌شده شاسکوه، 1401/03/08

 • نقش گردشگری در توسعه مناطق روستایی نمونه موردی روستاهای گردشگری زیرکوه، 1400/04/27

مقالات

 • ارزیابی عملکرد مدیریت محلی در توسعه پایدار روستایی منطقه مورد مطالعه : دهستان برنطین، جغرافیا و روابط انسانی، ---

 • تدوین مدل مفهومی کارآفرینی همکارانه در حوزه گردشگری، کاوش های مدیریت بازرگانی، 1401/10/29

 • بررسی اثرات گردشگری در مناطق حفاظت‌شده (موردمطالعه: منطقۀ حفاظت‌شدۀ شاسکوه خراسان جنوبی)، جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 1401/03/07

 • رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایه داری، دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، 1400/12/23

 • تبیین نقش بوم¬گردی در توسعه جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستای افین)، دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، 1400/03/01

 • شناسایی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به اقامتگاه‌های بوم‌گردی (مورد مطالعه: اقامتگاهای منتخب خراسان جنوبی)، جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 1399/11/04

 • شناسایی عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار در روستاهای مرزی برحسب فاصله از مرز، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 1399/10/01

 • نقش مساجد در پایداری اجتماعی، نمونه موردی مساجد قاین، جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1399/06/01

 • تبیین کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر قاین)، فصلنامه شهر پایدار، 1399/05/04

 • پهنه بندی و تحلیل فضایی خطر وقوع سیلاب مورد مطالعه(روستاهای نمونه شهرستان قائن)، مخاطرات محیط طبیعی، 1399/02/01

 • شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: استان لرستان)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1399/01/02

 • بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و ماندگاری گردشگران در هتل‌ها (مطالعه موردی: هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد)، جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1398/12/03

 • سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات سرمایه داری مورد مطالعه شهر کرج و روستاهای پیرامونی، مطالعات شهری، 1398/11/01

 • مدلسازی رابطه بین سرزندگی شهری و حس تعلق مکانی (مطالعه موردی: شهر قائن)، پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1398/09/02

 • ارزیابی انگیزه های گردشگران با استفاده از مدل سازی ساختاری در شهر طرقبه، برنامه ریزی فضایی، 1398/07/01

 • تبیین تاب آوری مناطق روستایی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیلاب، مخاطرات محیطی، 1398/07/01

 • تبیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری زنجان، پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)، 1398/05/01

 • ارزیابی تاب‌آوری بهداشتی- درمانی شهرستان های استان سمنان در برابر سوانح طبیعی، امداد و نجات، 1397/10/01

 • شناسایی اولویت جاذبه های گردشگری بیرجند، برنامه ریزی فضایی، 1397/09/03

 • حلیلی بر شاخص باقی مانده ظرفیت تحمل جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری( مطالعه موریی: شهر شاهرود)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1397/05/01

 • تأثیر معیارهای ژئو هیدرو کلیمایی بر مکان گزینی شهرها با رویکرد امنیتی [مطالعه موردی شمال شرق کشور]، فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل، 1396/09/18

 • شناسایی عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار بر حسب فاصله از مرز- مطالعه موردی روستاهای مرزی خراسان رضوی، امنیت پژوهی، 1396/01/05

 • شناسایی عوامل مؤثر بر میزان رضایت روستاهای مرزی خراسان رضوی، در راستای دست‌یابی به امنیت پایدار، امنیت پژوهی، 1395/04/05

مقالات کنفرانسی

 • نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط در توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی و عشایر، پنجمین همایش ملی محدودیت ها و ظرفیت ها و توانمند سازی زنان روستایی، 1402/07/26

 • بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی ایران، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار(با تاکید بر استان اردبیل)، 1402/07/20

 • بررسی کیفیت زندگی شهری قاین، آینده نکاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری و منطقه ای، 1398/08/23

 • عوامل مؤثّر در مشارکت ساکنان در روند بهسازی و نوسازی شهری، آینده نکاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری و منطقه ای، 1397/08/23

 • نقش گردشگری در توسعه روستایی بر اساس دیدگاه زنان، نمونه موردی روستای ریاب شهرستان گناباد، همایش ملی زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی، 1397/07/24

 • کیفیت زندگی و امنیت روستاهای مرزی نمونه موردی روستاهای مرزی خراسان رضوی بر اساس همجواری با کشور افغانستان و ترکمنستان، اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیت، امنیت و گردشگری، 1395/10/29

 • شناسایی عوامل موثر بر افزایش ماندگاری گردشگران روستاهای هدف گردشگری گلستان، اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیت، امنیت و گردشگری، 1395/10/29

 • مشارکت و نقش آن در بهبود بافتهای فرسوده شهری، اولین همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری، به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، 1395/02/15

نیم سال 1402 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه جغرافیای جمعیت ایران گروه 110 (2.00), , () هرهفته نقشه خوانی گروه 1 (2.00), , (کارگاه نقشه کشی) هرهفته
پروژه گروه 1 (2.00), , () هرهفته
یکشنبه جغرافیای فرهنگی گروه 1 (2.00), , (کلاس صد ودو) هرهفته
دوشنبه جغرافیای روستایی ایران گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و دو) هرهفته
سه شنبه جغرافیای جمعیت ایران گروه 1 (2.00), , (کلاس درس صد و پنج) هرهفته جغرافیای گردشگری گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و پنج) هرهفته
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه