دکتر مهدی مودودی

دکتر مهدی مودودی

  • سمت: عضو هیات علمی جغرافیا. معاونت آموزشی و پژوهشی
  • رشته:
  • مرتبه: استادیار
نیم سال 1401 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه جغرافیای روستایی ایران گروه 110 (2.00), , () هرهفته جغرافیای جمعیت گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و هشت) هرهفته
پروژه گروه 1 (2.00), , () هرهفته
یکشنبه نقشه خوانی گروه 1 (2.00), , (کارگاه نقشه کشی) هرهفته
دوشنبه جغرافیای فرهنگی گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و نه) هرهفته
سه شنبه جغرافیای گردشگری گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و پنج) هرهفته
چهارشنبه جغرافیای روستایی ایران گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و دوازده) هرهفته
پنجشنبه
جمعه