دکتر مهدی مودودی

دکتر مهدی مودودی

  • سمت: عضو هیات علمی جغرافیا. معاونت آموزشی و پژوهشی
  • رشته:
  • مرتبه: استادیار
نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه جغرافیای جمعیت ایران (2.00), , () هرهفته جغرافیای روستایی ایران (2.00), , () هرهفته
پروژه (2.00), , () هرهفته
یکشنبه جغرافیای گردشگری (2.00), , () هرهفته
دوشنبه جغرافیای جمعیت ایران (2.00), , () هرهفته
سه شنبه جغرافیای فرهنگی (2.00), , () هرهفته
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه