دکتر مهدی مودودی

دکتر مهدی مودودی

  • سمت: عضو هیات علمی جغرافیا. معاونت آموزشی و پژوهشی
  • رشته:
  • مرتبه: استادیار
نیم سال 1401 - 2
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه جغرافیای جمعیت ایران گروه 111 (2.00), , () هرهفته جغرافیای سیاسی ایران گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و دو) هرهفته
جغرافیای روستایی ایران گروه 111 (2.00), , () هرهفته
پروژه گروه 1 (2.00), , () هرهفته
یکشنبه جغرافیای سیاسی گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و یازده) هرهفته
دوشنبه کار آفرینی گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و یک) هرهفته جغرافیای روستایی گروه 1 (2.00), , (کلاس درس صد و یک) هرهفته
سه شنبه جغرافیای اقتصادی گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و چهار) هرهفته
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه