دکتر مهدی مودودی

دکتر مهدی مودودی

  • سمت: عضو هیات علمی جغرافیا. معاونت آموزشی و پژوهشی
  • رشته:
  • مرتبه: استادیار
نیم سال 1400 - 2
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه گروه 1 (2.00), , () هرهفته جغرافیای سیاسی گروه 1 (2.00), , () هرهفته
یکشنبه
دوشنبه جغرافیای روستایی گروه 1 (2.00), , () هرهفته
سه شنبه جغرافیای سیاسی ایران گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و ده) هرهفته
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه