دکتر سید احسان شکیب

دکتر سید احسان شکیب

 • سمت: ریاست دانشگاه
 • رشته: mechanical engineering
 • مرتبه: استادیار
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک – حرارت وسیالات ، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1383
 • کارشناسی ارشد: مهندسي مکانيک - تبديل انرژي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1385
 • دکتری : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1390

زمینه تحقیقاتی:

 • سيستم هاي توليد همزمان (توان، حرارت، آب)
 • تحليل ترموديناميکي، اکسرژي و اقتصادي
 • ارزيابي ترمواکونوميک سيستم هاي حرارتي
 • بهينه سازي و کاهش مصرف سوخت
 • سيکل هاي نيروگاهي توربين گاز و بخار
 • آب شيرين کن هاي ترکيبي(Hybrid Desalination)
 • سيستمهاي انرژي خورشيدي

مقالات مجله:

1- New Approaches to Low Production Cost and Low Emissions through Hybrid MED-TVC+RO Desalination System Coupled to a Gas Turbine, Journal of Cleaner Production, 2021

2 - Environmental assessment of a hybrid system composed of solid oxide fuel cell, gas turbine and multiple effect evaporation desalination system, Energy and Environment, 2020

3 - Thermodynamic and Thermoeconomic Optimization of an Absorption Refrigeration System integrated with Refinery Crude Oil Furnace, Gas Processing Journal, 2019

4- Various approaches to thermodynamic optimization of a hybrid METVC+RO desalination system integrated to a gas turbine power plant, International Journal of Engineering, 2019

5-  تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم تولید همزمان پیل سوختی اکسید جامد و توربین گاز جهت آب شیرین کن، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، 1397

6-  ارزیابی رویکرد زیست‌محیطی در بهینه‌سازی تک هدفه و دو هدفه سیستCCHP، نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1397

7- تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی ترکیبهای مختلف چرخه توربین گازی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای، نشریه مهندسی مکانیک تبریز، 1397

8- مطالعه تجربی و تحلیل اقتصادی آبشیرینکن خورشیدی پلکانی با شرایط مختلف، نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1397

9-  بهینه سازی شرایط دمایی گاز خروجی از ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه، نشریه علمی-ترویجی انرژی های تجدیدپذیر و نو، 1396

10-  ارزیابی ترمواکونومیک و بهینه سازی تک هدفه و دو هدفه چیدمان های مختلف آب شیرین کن ترکیبی METVC+RO متصل به سیکل توربین گازی، نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1396

11 -Modeling and optimizing of a combined CHP system, compression chiller and reverse osmosis plant (CHP+ C+W) in two strategies of connections with grid, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2015

12- بهینه سازی فنی اقتصادی سیستم‌ تولید همزمان CCHP با تکیه بر نقش ارزش زمانی پول در دوره‌ی بازگشت سرمایه، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، 1394

13- افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی بر اساس طراحی بهینه بویلر بازیاب حرارت، مجله علمی و پژوهشی شریف، دانشگاه صنعتی شریف، 1392

14- Multi objective optimization of a cogeneration plant for supplying given amount of power and fresh water, Journal of Desalination, in Press, 2012

15- Simulation and optimization of multi effect desalination coupled to a gas turbine plant with HRSG consideration, Journal of Desalination, in Press, 2012

16- A new approach for process optimization of a METVC desalination system, journal of Desalination and water Treatment, 2012.

17- Cost optimization of a combined power and water desalination plant with exergetic, environment and reliability consideration, journal of Desalination, 2012.

18- Applying different optimization approaches to achieve optimal configuration of a dual pressure HRSG, International Journal of Energy Research, 2012

19- thermodynamic and exergetic analysis of a combined power and desalination plants, journal of Energy management, Kashan university, 2011

20 - تحلیل انرژی و اکسرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله­ای، مجله علمی پژوهشی مدیریت انرژی، دانشگاه کاشان، 1391

مقالات کنفرانس

1- Thermodynamic Analysis of a combined power and water production system, Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2010, Istanbul, Turkey

2- Influence of Fluid Flow on the Efficiency of the Solar Air Collectors, 17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 2009, University of Tehran, Iran

3- Design, Construction, Experimental Study and Mathematical Modeling of an Improved Solar Distillation System, The Arab Regional Solar Energy Conference, (ARSEC), 2006

4- تحليل ترموديناميکي کوپلينگ آب شيرين کن چند مرحله اي تبخيري با واحدهاي گازي نيروگاه خليج فارس جهت برآورد ميزان توليد آب شيرين، دومین کنفرانس نیروگاههای حرارتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهرماه 1390

5- تحلیل انرژی و اکسرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای، نوزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، اردیبهشت 1390

6- تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی کوپلینگ نیروگاه گازی با آب شیرین کن چند مرحله ای تبخیر ناگهانی، نوزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، اردیبهشت 1390

7- ارزیابی تاثیر پارامترهای عملکردی بویلر بازیاب بر سيستم توليد همزمان توان و آب شيرين، کنفرانس مدیریت و بهینه سازی انرژی، هتل المپیک، تهران، 1389

8- ارزيابي ترموديناميکي سيستم توليد همزمان توان و آب شيرين، هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2010، ايران، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، ارديبهشت 1389

9- تحليل اکسرژي آب شيرين¬کن خورشيدي رطوبت زا- رطوبت زدا با استفاده از داده هاي تجربي، هفدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک- دانشکده فني دانشگاه تهران، ارديبهشت1388

10- ارزيابي آب شيرين کن خورشيدي رطوبت زا- رطوبت زدا با استفاده از آناليز پينچ، هفتمين همايش ملي انرژي، تهران، 1388

11- بررسي آلاينده هاي زيست محيطي و مواد خورنده ناشي از سوخت مايع در نيروگاه نيشابور، کنفرانس مهندسي برق، تهران، پاييز 1386

12- بررسي تجربي اثر قطر ، نسبت پرشدن و توان ورودي بر عملکرد حرارتي يک ترموسيفون دو فازي بسته، يازدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي، تهران، 1385

13- مطالعه تئوري و آزمايشگاهي يک آب¬شيرين¬کن خورشيدي با جابه¬جايي اجباري، يازدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي، 1385

پروژه های صنعتی

 • بررسی استفاده از حرارت مازاد نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان (اردبیل) جهت آب شیرین¬کن-های تقطیری، کارفرما : آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل
 • بررسی راهکارهای مناسب تامین آب شرب روستاهای استان خراسان جنوبی، کارفرما : آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی،
 • شبيه سازي و طراحي مهندسي بهينه سيستم توليد آب شيرين با استفاده از بازيافت حرارت از واحد هاي توربين گازي نيروگاه خليج فارس جهت افزايش راندمان، کارفرما : شرکت مدیریرت منابع آب ایران
نیم سال 1400 - 2
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه تخصصی گروه 3 (3.00), , () هرهفته تحلیل سیستم های انرژی گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد
فناوری انرژی های تجدید پذیر 1 گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع زوج
یکشنبه تحلیل سیستم های انرژی گروه 1 (3.00), , () هرهفته فناوری انرژی های تجدید پذیر 1 گروه 1 (3.00), , () هرهفته
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه