بخش نامه ها و آئین نامه ها

 

با توجه به اهمیت اطلاع از قوانین آموزشی در حوزه آموزش دانشگاه ، مجموعه ای از آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها جهت اطلاع و بهره مندی دانشجویان در جدول ذیل قابل دسترسی می باشد.

ردیف عنوان آئین نامه دانلود آئین نامه
1 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی 94 به بعد دانلود
2  آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته) دانشجویان ورودی 93 به بعد دانلود
3  آئین نامه انتقالی و مهمان دانشجویان دانلود
4  دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانلود
5  آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد دانلود
6  آیین نامه برگزاری امتحانات دانشگاه بزرگمهر قائنات دانلود
7  فرایند لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای دانش آموختگان دوره روزانه دانلود
8  آئین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان دانلود
9  بندهای مصوب شده در جلسات مختلف شورای آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات دانلود
10 دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی دانلود
11 شیوه نامه کارآموزی بزرگمهر 1400 دانلود