دکتر مختار انصاری

دکتر مختار انصاری

  • سمت: معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • رشته: Civil Engineering
  • مرتبه: استادیار
نیم سال 1401 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه سازه های بتن آرمه گروه 1 (1.00), , () هرهفته سازه های بتن آرمه ۲ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته اصول مهندسی زلزله و باد گروه 1 (3.00), , (کلاس صد ودو) هرهفته اصول مهندسی پل گروه 1 (2.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته
آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها گروه 1 (2.00), , (کلاس صد ودو) هرهفته اصول مهندسی پل گروه 1 (2.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته پل سازی گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته
آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها گروه 1 (2.00), , (کلاس صد ودو) هرهفته
پل سازی گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته
یکشنبه سازه های بتن آرمه ۲ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته
دوشنبه سازه های بتن آرمه ۱ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته
ساختمان های بتن آرمه گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته
سه شنبه اصول مهندسی زلزله و باد گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته سازه های بتن آرمه ۱ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته
آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها گروه 1 (2.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته ساختمان های بتن آرمه گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه