دکتر مختار انصاری

دکتر مختار انصاری

  • سمت: معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • رشته: Civil Engineering
  • مرتبه: استادیار
 
نیم سال 1400 - 2
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه سازه های بتن آرمه گروه 1 (1.00), , () هرهفته                          
یکشنبه     اصول مهندسی زلزله و باد گروه 1 (3.00), , () هرهفته سازه های بتن آرمه ۱ گروه 1 (3.00), , () هرهفته                  
    آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها گروه 1 (2.00), , () هرهفته ساختمان های بتن آرمه گروه 1 (3.00), , () هرهفته                  
دوشنبه                 سازه های بتن آرمه ۲ گروه 1 (3.00), , () هرهفته          
سه شنبه     سازه های بتن آرمه ۱ گروه 1 (3.00), , () هرهفته اصول مهندسی زلزله و باد گروه 1 (3.00), , () هرهفته     سازه های بتن آرمه ۲ گروه 1 (3.00), , () هرهفته          
    ساختمان های بتن آرمه گروه 1 (3.00), , () هرهفته آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها گروه 1 (2.00), , () هرهفته                  
چهارشنبه                              
پنجشنبه                              
جمعه