پرسنل دفتر ارتباط با صنعت

 

رئیس گروه کارآفرینی، نوآوری، ارتباط با صنعت و جامعه : دکتر حسین غلامعلی نژاد   

تلفن: 31006230-056

ایمیل : h_gholamalinejad@buqaen.ac.ir

 

 

مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری : مهندس فرهاد فخیم زاده

تلفن : 31006260-056


کارشناس گروه کارآفرینی ، نوآوری ، ارتباط با صنعت و جامعه: دکترمسعود امین زاده 

تلفن: 31006231-056