پرسنل دفتر ارتباط با صنعت

 


رئیس گروه کارآفرینی، نوآوری، ارتباط با صنعت و جامعه : دکتر قدرت قصابی   

تلفن: 31006230-056

ایمیل : ghodrat.ghassabi@buqaen.ac.ir

 

 

 

 

کارشناس گروه کارآفرینی ، نوآوری ، ارتباط با صنعت و جامعه: مهندس فرهاد فخیم زاده 

تلفن: 31006231-056

ایمیل : farhad.fakhimzadeh@yahoo.com