ارائه علمی در پنج دقیقه

مدیریت پژوهش دانشگاه بزرگمهر قائنات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌نماید:
ارائه علمی در پنج دقیقه

موضوع ارائه آزاد- حداکثر 5 اسلاید

همراه با جوایز برای ارائه‌های برتر

مهلت ارسال آثار:  پایان وقت اداری شنبه 19 آذرماه 1401

زمان برگزاری: سه‌شنبه 22 آذرماه 1401

ارسال از طریق: شناسه بله @research_buqaen