قطع سرویس های دانشگاه در ۲۶ اسفند

به اطلاع کلیه ی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات می رساند به منظور اعمال پاره ای تغییرات در سرورهای دانشگاه کلیه ی سرویس دانشگاه در تاریخ ۲۶ اسفند ماه از دسترس خارج خواهد بود.

فناوری اطلاعات دانشگاه بزرگمهر قائنات