انجمن مهندسی عمران دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید

انجمن مهندسی عمران دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
کلاس های آموزشی ETABS
شروع برگزاری کلاس ها:96/09/04
ثبت نام از طریق سامانه پویا/فرهنگی و اجتماعی/فرم ها

https://t.me/buqaen_civil