بازدید از سراهای دانشجویی

دکتر شکیب رییس دانشگاه به همراه دکتر انصاری معاون دانشجویی و فرهنگی، دکتر لعل خضری مدیر امور دانشجویی و کارشناسان امور دانشجویی، یکشنبه شب ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ از سراهای دانشجویی پسران و دوشنبه شب ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ از سراهای دانشجویی خواهران بازدید نمودند و در یک فضای صمیمی از نزدیک در جریان درخواست‌ها و پیشنهادهای دانشجویان قرار گرفتند.