بازدید و اهدای گل به مناسبت روز سالمند از سرای سالمندان قاین

روز شنبه مورخ 10 مهرماه سال 1400 کارشناسان مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات از سرای سالمندان شهرستان قاین بمناسبت روز سالمند بازدید و با اهدای گل از سالمندان آن آسایشگاه دلجویی نموده و این روز را به ایشان تبریک عرض کردند.