برگزاری جلسه کمیته تخصصی دانشجویی

اولین جلسه کمیته تخصصی دانشجویی در محل اتاق معاونت دانشجویی برگزار گردید.در این موضوعات مهم و چالش بر انگیز که دانشجویان با آن در گیر هستند مطرح شد.

جناب آقای دکتر مختار انصاری به عنوان رئیس این کمیته و جناب آقای دکتر لعل به عنوان دبیر جلسه به بیان موضوعات قابل طرح در این کمیته تخصصی دانشجویی پرداختند.