بیمه حوادث دانشجویی

بیمه حوادث دانشجویی: کلیه دانشجویان (روزانه و نوبت دوم) تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند. لذا به محض وقوع حادثه غیر از فوت، دانشجو موظف است به پزشک مراجعه نموده و دستورهای وی را مراعات و خود را تحت معالجه قرار دهد و حداکثر ظرف پنج روز بعد از وقوع حادثه، مرابت را به اداره رفاه اعلام و در خصوص دریافت نامه معرفی به شرکت بیمه اقدام نمایند.

مدارک لازم برای دریافت هزینه های پزشکی:

الف -هزینه پزشکی:
• گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
• گواهی تایید پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت حساب های پزشکی با تایید مراجع پزشکی
• تصویر کلیه صفحات شناسنامه حادثه دیده
• تصویر کارت ملی حادثه دیده
• تصویر کارت دانشجویی حادثه دیده

ب-در صورت نقص عضو کلی و جزئی:
• گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
• گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو
• تصویر کلیه صفحات شناسنامه حادثه دیده
• تصویر کارت ملی حادثه دیده
• تصویر کارت دانشجویی حادثه دیده

ج- در صورت فوت
• اصل یا تصویر برابر اصل گواهی فوت، صادره از طرف اداره ثبت احوال.
• گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
• گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
• تصویر کلیه صفحات شناسنامه باطل شده بیمه شده متوفی
• تصویر کارت ملی متوفی
• تصویر کارت دانشجویی متوفی