تبریک نیمه شعبان به دانشجویان

به مناسبت نیمه شعبان ریاست محترم دانشگاه به همراه معاون محترم دانشجویی، مدیر امور دانشجویی و مدیر حراست دانشگاه بازدیدی از خوابگاه های دانشجویی داشته و ضمن تبریک اعیاد شعبانیه پای درد دل دانشجویان نشستند.