تغییر در وعده های غذایی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به حد نصاب نرسیدن رزرو وعده غذایی صبحانه،غذای این وعده لغو و هزینه آن عودت داده شد.همچنین غذای وعده ناهار و شام نیز به دلیل به حد نصب نرسیدن آمار رزرو نوع دوم،غذای نوع اول  بعنوان غذای اصلی انتخاب شده است.