حضور معاون فرهنگی و دانشجویی و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نشست معاونین و مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه 9 کشور در اسفراین

پنجشنبه1401/04/30، نشست مشترک معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و‌ موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور - استان‌های خراسان شمالی، جنوبی، رضوی و سمنان -در مجتمع آموزش عالی اسفراین برگزار شد. از دانشگاه بزرگمهر قائنات نیز دکتر مختار انصاری معاون فرهنگی و دانشجویی و مهندس سید محمدعلی یعقوبی مدیر فرهنگی و اجتماعی در نشست حضور یافتند. در این نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و‌ موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور در نشست‌های تخصصی به بررسی و بحث و تبادل نظر در خصوص مهمترین مسائل پیش و روی دانشگاه ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی پرداختند. پیشنهاد راهکارهای مواجه با چالش های فرهنگی پیش و روی دانشگاه ها در حوزه های عفاف و حجاب،تقلب، قانون گریزی و پیشنهاد راهکارهای عملی برای جهاد تبیین و اسلامی شدن دانشگاه ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای بودجه یابی و تدوین آئین نامه های مورد نیاز و مسائل جاری دانشگاه ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی از دیگر مباحث مطرح شده در نشست تخصصی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹کشور بود.