خدمتی نوین در ارائه ژتون

با سلام

اداره تغذیه با همکاری واحد فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ارائه ژتون های مورد نیاز دانشجویان اعم از روز فروش و فراموشی نموده است.

دانشجویان محترم میتوانند با مراجعه به سامانه پویا ---> تغذیه --> ژتون فراموشی یا روز فروش را انتخاب می نمایید. در این قیمت برنامه غذایی روز نمایش داده شده و دانشجویان میتوانند در صورت همراه نداشتن کارت دانشجویی اقدام به چاپ ژتون فراموشی کرده و ژتون کاغذی خود را از انتشارات دریافت نمایند.در صورت درخواست غذای مازاد با انتخاب گزینه  خرید ژتون روز فروش را انتخاب و مبلغ 30000 ریال از کارت تغذیه کسر خواهد گردید (در صورت رزرو نکردن غذای مازاد در کارت تغذیه به عنوان غذای اصلی رزرو شده و میتوانند با ارائه کارت غذای خود را دریافت نمایند و نیاز به چاپ ژتون نمیباشد.ولی درصورت رزرو داشتن غذا باید گزینه چاپ ژتون را انتخاب و ژتون را از انتشارات دریافت نموده به سلف سرویس تحویل دهند.