دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات از مرکز رشد واحدهای فناور قاین بازدید نمودند

سومین تور از مجموعه تورهای کسب و کار، برنامه ریزی شده توسط مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات و بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهربرگزار گردید.


به گزارش مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات، صبح روز دوشنبه مورخ 1402/2/11تعداد15نفر از دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات از مرکز رشد واحد های فناور شهر قائن بازدید کردند. در این بازدید ابتدا جناب آقای مهندس برومند (کارشناس امور فناوری مرکز ) به گفت و گو با بازدیدکنندگان پرداختند و در خصوص نقش و اهمیت مرکز رشد و واحد های فناور صبحت نمودند. سپس دانشجویان با حضور در محل کار 8 واحد فناور مستقر در این مرکز ضمن آشنایی با نوع کسب و کار، با مسیر موفقیت صاحبان این کسب و کارها نیز از طریق گفت و گوی مستقیم، آشنا شدند. 

مطالب مرتبط