راه اندازی ستاپ موتور بنزینی در آزمایشگاه تحقیقات مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات

مجموعه تست موتور بنزینی تک سیلندر چهار زمانه جهت انجام امور آموزشی و تحقیقاتی در آزمایشگاه تحقیقات مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات نصب و راه اندازی شد.

در ادامه به صورت مختصر به توضیح این دستگاه پرداخته می شود:
مجموعه تست موتور بنزینی تک سیلندر چهار زمانه هسته مرکزی دستگاه موتور بنزینی است. پس از روشن کردن پمپ مخزن، سوخت وارد لوله مدرج شده. در بالای لوله مدرج مسیری تعبیه گردیده است تا در صورتی که لوله مدرج کاملا پر شد اضافه بنزین به مخزن بازگردانده شود. در پایین لوله مدرج دو شیر قرار داده شده است که یکی در مسیر موتور و دیگری برای تخلیه سوخت است. خروجی اگزوز موتور به این مبدل پوسته و لوله وصل شده است که گاز خروجی موتور از آن عبور می کند. آب نیز در خلاف مسیر گاز در درون لوله های مبدل حرکت می کند تا مقداری از گرمای دود را جذب کنند و سپس دود از مبدل خارج شده و وارد محیط آزاد می گردد. آب درون مبدل قبل از ورود از یک روتامتر تابلویی شیردار عبور می کند تا مقدار دبی آب مشخص گردد. در شفت خروجی موتور یک عدد دینامومتر جهت اندازه گیری گشتاور موتور تعبیه شده است. به موتور یک مصرف کننده وصل شده است که با تغییر توان هیتر، بار بر روی موتور بیشتر شده که باعث تغییر دور و گشتاور موتور می گردد.

آزمایش های قابل انجام با ستاپ موتور بنزینی

  • بررسی عملکرد موتور بنزینی تک سیلندر چهارزمانه
  • محاسبه مقدار انرژی گرمایی کل اعمال شده توسط سوخت
  • محاسبه مصرف ویژه سوخت
  • محاسبه راندمان مکانیکی، راندمان اسمی و راندمان ترمزی موتور
  • محاسبه قدرت خروجی یا توان ترمزی
  • محاسبه گرمای اتلافی موتور