ریاست اداره تربیت بدنی

 سید محمد علی یعقوبی

ریاست اداره تربیت بدنی

تلفن تماس:  31006320