مدیر فرهنگی و اجتماعی

 سید محمد علی یعقوبی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

تلفن تماس:  31006320