مسئول برنامه ريزي آموزشي دروس علوم پايه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر سید احسان شکیب، رئیس دانشگاه، دكتر مريم مهرپرور به عنوان مسئول برنامه ريزي آموزشي دروس علوم پايه دانشگاه منصوب شد.


در صد و بیست و یکمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه صبح روز گذشته (18 تیر 1403)  با حضور کلیه مدیران گروه دانشگاه در محل اتاق معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار شد، دكتر مريم مهرپرور به عنوان مسئول برنامه ريزي آموزشي دروس علوم پايه دانشگاه معرفی شد.