معرفی رشته حسابداری

معرفی رشته­ حسابداری

  • تعریف مقطع کارشناسی

       مقطع تحصیلی کارشناسی حسابداری یکی از رشته های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت نیروی انسانی واجد شرایط در حوزه گزارشگری مالی بنگاه های اقتصادی،سازمان های دولتی، حسابرسی و اعتبار دهی گزارش مالی است.

  • هدف

ثبت و گزارش گری مالی نقشی برجسته در حوزه مالی دارد وبه ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیریت و بسترسازی تصمیم گیری ذی نفعان برون سازمانی یاری می رساند؛به علاوه آنچه موجبات استفاده از گزارشات مالی را فراهم می آورد اعتماد عمومی به ارائه منصفانه محتوای گزارش هاست. این دوره بر آن است به تربیت کارشناسانی بپردازد که توانائی:

-تحلیل رویدادهای مالی

-طراحی،استقرار و اجرای کنترل های داخلی

-ثبت رویداد و گزارشگری اطلاعات مالی مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری

-رسیدگی به محتوی گزارش های مالی و ارائه گزارشات اطمینان بخش را داشته باشند.

  • طول مقطع تحصیلی و دوره نظام

       طول مقطه کارشناسی رشته حسابداری4تا6 سال است و کلیه دروس آن در 8 نیمسال برنامه ریزی شده است. طول هر نیمسال 16 هفته فعال آموزشی خواهدبود؛ هر واحد نظری نیز به طور متوسط16 ساعت خواهدبود.

  • نقش و توانائی

بنابر طبیعت واحدهای گذرانده شده و کار آموزی ضمن تحصیل،این فارغ التحصیلان در مشاغل تعریف شده در رشته کارشناسی حسابداری با گرایش های مرتبط قابلیت انجام کار را خواهند داشت.