نشست با سرپرستان سراهای دانشجویی

صبح دوشنبه1401/11/24، نشست رییس دانشگاه، معاون دانشجویی و فرهنگی و مدیر دانشجویی با سرپرستان سراهای دانشجویی دختران و پسران در محل دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار گردید. در این نشست در خصوص معضلات سراهای دانشجویی و راهکارهای ارتقای کیفی سراهای دانشجویی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.