واجدین شرایط عضویت در شورای مرکزی و شورای ناظر انجمن اسلامی

پیرو فراخوان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات، اسامی نهایی واجدین شرایط عضویت در شورای مرکزی و شورای ناظر انجمن اسلامی دانشجویان به شرح زیر اعلام می گردد: