کتاب مبانی و مفاهیم ژئومورفولوژی پزشکی

مبانی و مفاهیم 

 ژئومورفولوژی پـزشکی

بانگاهی به اشتغال و کارآفرینی

بخشی از تحصیلکرده های جغرافیا

مولفین:

دکتر عبدالمجید احمدی

(عضو هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات)

اسماعیل کاکاوند

برای خرید این کتاب اینجا را کلیک کنید