گزارش وام های دانشجویی در نیم سال دوم سال 1401

اداره رفاه دانشگاه با انجام پیگیری های مکرر در جهت رفع مشکلات دانشجویان درسامانه جدید صندوق رفاه و همچنین ثبت و تایید درخواست دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی موفق به جذب 100 درصد اعتبار وام های درخواستی از صندوق رفاه دانشجویان شده است.