تغییر در برنامه غذایی دوشنبه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به حد نصاب نرسیدن آمار رزروی غذای چلو گوشت ،غذای مرغ سرخ شده جایگزین چلو گوشت خواهد شد.