تک منویی شدن برنامه غذایی ناهار چهارشنبه

با توجه به عدم استقبال و به حد نصاب نرسیدن غذای استامبولی ،غذای زرشک پلو با مرغ به عنوان غذای اصلی انتخاب گردید.