جایگزینی غذای تن ماهی با جوجه کباب

قابل توجه دانشجویانی که غذای پلو تن ماهی و استامبولی را انتخاب نموده اند

با توجه به حد نصاب نرسیدن آمار غذای پلو تن ماهی واستامبولی،غذای چلو جوجه کباب و زرشک پلو با مرغ به ترتیب جایگزین این غذاها گردید.