دومین دوره از سری دوم مجموعه نشست های بذر دیروز، نهال امروز

مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات، بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر و گروه تاکنت برگزار می کنند :

دومین دوره از سری دوم مجموعه نشست های بذر دیروز، نهال امروز

آشنایی با مسیر موفقیت صاحبان کسب و کار

سه شنبه 1401/09/29

دانشگاه بزرگمهر قائنات ، اتاق 210

جهت اطلاع از سایر برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات، می توانید روی لینک ذیل کلیک نمایید.

برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات