زمین چمن مصنوعی دانشگاه بزرگمهر قائنات

-زمین چمن مصنوعی 40×20 متر

-سکوی تماشاچی

-روشنایی ویژه استفاده در شب و ...

 

شماره تماس هماهنگی جهت استفاده از زمین چمن مصنوعی:

05631006322و 09024845098