فراخوان تشکیل جلسه مجمع عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

فراخوان تشکیل جلسه مجمع عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات
 
      بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات می رساند، به منظور انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و همچنین اعضای حقیقی شورای ناظر، مجمع عمومی فوق العاده این تشکل در ساعت 11 صبح شنبه1400/04/26 به صورت مجازی به آدرس 
برگزار می شود. 
       لذا ضمن دعوت از کلیه اعضای محترم جهت حضور در این جلسه، از کلیه اعضای تشکیلاتی متقاضی واجد صلاحیت عضویت در شورای مرکزی و یا شورای ناظر دعوت می شود مطابق با برنامه زمانبندی زیر نسبت به نام نویسی در سامانه پویا/ بخش فرهنگی و اجتماعی/فرم ها و همچنین پیگیری سایر تشریفات مربوط اقدام نمایند. 
      گفتنی است حضور اعضای عادی در جلسه مجمع عمومی پیش رو اختیاری و حضور تمامی اعضای تشکیلاتی الزامی است. همچنین به استناد تبصره 2 ماده 16 با توجه به برگزاری فوق العاده انتخابات شورای مرکزی و شورای ناظر، مدت فعالیت مجاز این شوراها حداکثر تا اردیبهشت 1401خواهد بود.

 

دستور کار جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26 تیرماه 1400
1. انتخاب اعضای حقیقی (رئیس، نائب رئیس و منشی) شورای ناظر انجمن اسلامی دانشجویان
2.انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان
 
تقویم برگزاری انتخابات شورای ناظر و شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان
شروع ثبت نام داوطلبین عضویت در شورای ناظر و شورای مرکزی    15 تیرماه 1400
آخرین مهلت ثبت نام داوطلبین    21 تیرماه1400
اعلام اولیه اسامی داوطلبین تائید صلاحیت شده    22 تیرماه 1400
آخرین مهلت اعلام اعتراض برای داوطلبین رد صلاحیت شده    23 تیرماه 1400
اعلام اسامی نهایی داوطلبین    23 تیرماه 1400
زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و رای گیری    26 تیرماه 1400  ساعت 11 صبح
 
ﺷﺮاﻳﻂ نامزدهای عضویت در ﺷﻮراي ناظر اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه مطابق ماده 12.4 اساسنامه انجمن اسلامی دانشجویان به شرح ذیل است:
 -حداقل ﻳﻚ ﺳﺎل سابقه ﻋﻀﻮیت ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ داشته ﺑﺎﺷﺪ.
-نداﺷﺘﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻲ در دو ﺗﺮم ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻳﺎ ﺳﻪ ﺗﺮم ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ
- داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻴﻢﺳﺎل آﺧﺮ نبوده و تا پایان دوره شورا دانشجو باشد.
-نداﺷﺘﻦ هر گونه ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.
- عدم اعلام نامزدی در انتخابات شورای مرکزی همان دوره
-برخوردار از بینش مکتبی و سیاسی و مقید به شعائر اسلامی
-متعهد به اختصاص وقت کافی جهت انجام مسئولیت های محوله
-نداشتن فساد اخلاقی و سوابق محکومیت سیاسی و جزایی در نظام جمهوری اسلامی
-داشتن حسن شهرت در بین دانشجویان
-توجه به اصل مشورت و شورا در تصمیم گیری ها با رعایت موازین شرعی و اجتناب از خودمحوری و تصمیم گیری فردی
-عدم وابستگی به گروه ها و احزاب و سازمان هایی که فعالیت آنها قانوناً ممنوع اعلام شده است.
-اعلام پایبندی به احکام اسلامی و اعتقاد به اسلام، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی
- مسلط و متعهد به اساسنامه انجمن اسلامی

 

 
 
ﺷﺮاﻳﻂ نامزدهای عضویت در ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه مطابق ماده 13.3 اساسنامه انجمن اسلامی دانشجویان به شرح ذیل است:
-حدااﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎل سابقه ﻋﻀﻮیت ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ داشته ﺑﺎﺷﺪ.( تبصره یک: هر عضو عادی با تایید شورای ناظر و با استناد به دلایل موجه با گذراندن حداقل 50% مدت مورد نظر می تواند کاندیدای انتخابات شورای مرکزی دانشگاه شود.)
- نداﺷﺘﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻲ در دو ﺗﺮم ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻳﺎ ﺳﻪ ﺗﺮم ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ
- داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻴﻢﺳﺎل آﺧﺮ نبوده و تا پایان دوره شورا دانشجو باشد.
-نداﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.
- علاقه مندی خود را به انجمن اسلامی در عمل نشان داده باشد و در جلسات مجموع عمومی و سایر برنامه های انجمن اسلامی حضور فعال و موثر داشته باشد.
-کارآمد، مدیر و مدبر باشد.
-متعهد به اختصاص وقت کافی جهت انجام مسئولیت های محوله
-برخوردار از بینش مکتبی و سیاسی و مقید به شعائر اسلامی
-نداشتن فساد اخلاقی و سوابق محکومیت سیاسی و جزایی در نظام جمهوری اسلامی
داشتن حسن شهرت در بین دانشجویان
-توجه به اصل مشورت و شورا در تصمیم گیری ها با رعایت موازین شرعی و اجتناب از خودمحوری و تصمیم گیری فردی
- موفقیت در مصاحبه ای که بر حسب ضرورت توسط شورای ناظر جهت بررسی و تایید سطح مطلوب معرفتی و بینشی کاندیدا صورت می گیرد.
-عدم وابستگی به گروه ها و احزاب و سازمان هایی که فعالیت آنها قانوناً ممنوع اعلام شده است.
-اعلام پایبندی به احکام اسلامی و اعتقاد به اسلام، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی

شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات