کارگاه مجازی ورزش، توانمندی جسمی، روحی و امید به آینده

ه مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، اداره تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می نمایند:

کارگاه مجازی ورزش، توانمندی جسمی، روحی و امید به آینده

ویژه دانشگاهیان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه نه کشور

با تدریس: جناب آقای معین بنی اسدی دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ برگزاری:1400/07/29-ساعت 10:00

لینک ورود: http://bbb.buqaen.ac.ir/b/mck-f32-nhk