كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در پژوهش هاي مديريت، اقتصاد و حسابداري