اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در محيط زيست و توسعه پايدار با رويكرد كرونا و محيط زيست