اولین کنفرانس ملی علوم شناختی از دیدگاه حکما و اندیشمندان اسلامی