همايش ملي بزرگداشت و بررسي انديشه هاي علامه سيد جعفر شهيدي