چهارمین کنفرانس فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر