بازجستی در ملاک های بنیادین شریعت در قانون گذاری(مذاق شریعت) با رویکردی بر سیره رضوی و آرای مقام معظم رهبری

  • تاریخ ثبت: 22 تیر 1400
  • نویسندگان: علی محمدیان, بتول سلحشور
  • کلمات کلیدی: شریعت، قانونگذاری، مذاق شریعت، امام رضا(ع)، آیت الله خامنه ای.
دین اسلام بعنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی، تمام احکامی را که آدمی در زندگی فردی و اجتماعی خود بدان نیازمند می‌باشد دربرگرفته است. مذاق شریعت که مراد از آن سبک و سیاق شارع در جعل احکام می‌باشد و ملاک‌های بنیادین شریعت را در امر تشریع و جعل قوانین در بر می‌گیرد، از جمله اموری است که در جهت استنباط و ارزیابی احکام مورد عنایت فقیهان قرار گرفته است. آگاهی از مصادیق گوناگون مذاق شریعت، در راستای تطبیق قوانین و برنامه‌های راهبردی جامعه با سبک و سیاق شارع، امری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. در پژوهش حاضر، نویسندگان با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، پس از تبیین جایگاه مذاق شریعت و ایضاح ملاک‌های بنیادین شرعی در امر قانونگذاری(رعایت مصحلت در تشریع، عقلایی بودن احکام، رعایت عدالت، رعایت تسهیل و جلوگیری از وضع احکامی که منجر به نزاع و تفرقه می‌شود)، ابتدا دورنمایی از جایگاه هر یک از ملاکات مزبور را در فقه امامیه نشان داده و سپس با مراجعه به سیره رضوی(ع) و نیز آرا و سخنان ایراد شده توسط مقام معظم رهبری، مصادیق بحث را در پنج محور پیشگفته احصا نموده و به تحلیل آنها پرداخته‌اند.