بررسی تئوری و پارامتریک عملکرد میراگر ضربه‌ای قطر متغیر در ارتعاشات آزاد سیستم یک درجه آزادی

  • تاریخ ثبت: 26 تیر 1400
  • نویسندگان: حسین صفایی فر, انوشیروان فرشیدیان فر
  • کلمات کلیدی: مطالعه پارامتریک؛ میراگر ضربه‌ای؛ زنجیره ذرات خطی قطر متغیر؛ چیدمان هشتی؛ چیدمان لوزی

میراگر ضربه‌ای زنجیره ذرات خطی، نوعی از میراگر ضربه‌ای است که جرم‌های ضربه‌ای به صورت یک زنجیره در امتداد یک خط راست قرار می‌گیرند. این میراگر یکی از انواع میراگرهای ضربه‌ای چند جرمی است که عملکرد آن از عملکرد میراگر ضربه‌ای تک جرمی بهتر است. پژوهش‌های انجام شده در خصوص عملکرد میراگر ضربه‌ای زنجیره ذرات خطی، تاکنون عمدتاً به صورت عددی و آزمایشگاهی بوده است. علاوه بر این تاکنون در خصوص نوع چیدمان جرم‌ها در این میراگر پژوهشی انجام نشده است. در این مقاله بررسی تحلیلی عملکرد میراگر ضربه‌ای زنجیره ذرات خطی صلب در تحلیل ارتعاشات آزاد یک سیستم یک درجه آزادی به صورت پارامتریک انجام شده است. به این منظور، اثر پارامترهایی چون، تعداد جرم، نسبت جرمی، فاصله خالی، ضریب بازگشت و نوع چیدمان جرم‌ها بر عملکرد میراگر مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی اثر چیدمان جرم‌ها، دو نوع میراگر ضربه‌ای سه جرمی و پنج جرمی در نظر گرفته شده است. چیدمان‌های مورد بررسی به صورت چیدمان یکنواخت، هشتی، خطی و لوزی است. پس از بررسی مشخص شده است که کارآیی چیدمان لوزی از دیگر چیدمان‌ها بهتر است.