بررسی رابطة بین فرا اعتمادی مدیریت، کیفیت حسابرسی و استقرار کمیتة حسابرسی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • تاریخ ثبت: 17 اردیبهشت 1395
  • نویسندگان: مسعود حسنی القار
  • کلمات کلیدی: فرا اعتمادی مدیریت، کیفیت حسابرسی، کمیتة حسابرسی، تصمیمات سرمایه¬گذاری مدیریت و ریسک حسابرسی.

فرا اعتمادی یکی از مهمترین ویژگی¬های شخصیتی مدیران است که بر ریسک¬پذیری تأثیر دارد. فرا اعتمادی مدیران سبب می¬شود کیفیت حسابرسی کاهش یابد. همچنین مطالعة ادبیات موضوعی بیانگر این است که استقرار کمیتة حسابرسی می¬تواند آثار منفی فرا اعتمادی مدیریت را کاهش دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین فرا اعتمادی مدیریت، کیفیت حسابرسی و استقرار کمیتة حسابرسی است. جامعة آماری پژوهش را شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1388 تا 1393 تشکیل می¬دهد. در این پژوهش برای اندازه¬گیری فرا اعتمادی مدیریت از دو سنجة مبتنی بر تصمیمات سرمایه¬گذاری مدیران استفاده شده است. همچنین در این پژوهش اندازة مؤسسة حسابرسی و دورة تصدی حسابرس به ترتیب به عنوان شاخص¬های کیفیت حسابرس و کیفیت حسابرسی درنظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که بین فرا اعتمادی مدیریت با کیفیت حسابرس (اندازة مؤسسة حسابرسی) و کیفیت حسابرسی (دورة تصدی حسابرس) ارتباط منفی معناداری وجود دارد. به بیان دیگر فرا اعتمادی مدیریت، کیفیت حسابرس و کیفیت حسابرسی را کاهش می¬دهد. همچنین بررسی¬های بیشتر بیانگر این است استقرار کمیتة حسابرسی نتوانسته است آثار منفی فرا اعتمادی مدیریت را کاهش دهد.