تحلیل تغییرات کاربری اراضی و سیمای سرزمین در مناطق شهری و پیرامون آن‌ها، نمونه مطالعاتی: شهر شاهرود

  • تاریخ ثبت: 03 آذر 1402
  • نویسندگان: سعید حسین آبادی, ابراهیم اکبری
  • کلمات کلیدی: