درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)

  • تاریخ ثبت:
  • نویسندگان: علی محمدیان
  • کلمات کلیدی: