سازوکارهای بلاک چین دربهبود امنیت اینترنت اشیا و حریم خصوصی

  • تاریخ ثبت: 16 فروردین 1398
  • نویسندگان: سیدمحمد جوادی مقدم, احمد کشمیری
  • کلمات کلیدی: بلاک چین، پردازش ابری، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، حریم خصوصی، زنجیره تامین

تامین امنیت وحفظ حریم خصوصی کاربران در اینترنت اشیا بسیارمهم است یکی از راهکارهای موثر بهره گیری از ب ک چین است.امروزه مراکز ابری بخش عظیمی از دادهها را ذخیره میکنند،این مقاله نحوه عملکردب ک چین در زمینههای مختلف امنیتی و حریم خصوصی را بررسی میکند.همچنین سازوکار استفاده ب کچین در اینترنت اشیا) IoT( نیز مطرح شده است. از آنجا که اکوسیستم فعلی IOT بر روی سرورهای متمرکز Cloud قرار دارد استفاده از ب کچین در تامین امنیت و حفظ حریم خصوصی گزینه مناسبی به نظر میرسد. به کمک ویژگی بارز ب ک چین که غیرمتمرکزبودن آن است میتوان از دستکاری و تقلب جلوگیری کرد. همچنین ب ک چین قادراست با احراز هویت ومدیریت دسترسی، مشک ت امنیت IoT را مرتفع کند. این مقاله تاثیر ونقش ب ک چین در حوزه س مت و بهداشت بمنظور افزایش ضریب امنیت و حفظ حریم خصوصی و همچنین خ ءهای امنیتیIoT و تاثیر ب ک چین را در پیگیری منابع زنجیره عرضه دستگاههای IoT که عموما ناامن است را بررسی می کند.سازمانها و نهادهای تنظیم کننده ، شرکتها را به استفاده از ب ک چین ترغیب مینمایندکه موجب تقویت اینترنت اشیاء درزنجیره تامین، به ویژه درسیستمهای حیاتی وملی و اقتصادی با درجه امنیت با میشود. همچنین آموزشهای محافظت از حریم خصوصی با از ب ک چین نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. مشارکت بخش خصوصی یکی از راه های تقویت ب ک چین است. از آنجا که ب ک چین در ابتدای راه است و قراردادهای هوشمند بخش مهمی از ب ک چین است کشورهانیز باید قوانین شفاف و روشنی برای مشارکت مردم مهیا کنند.