شبیه سازی و پیش بینی رشد و گسترش شهری با استفاده از تکنیک سنجش از دور (نمونه موردی: تربت جام سال های 2000 تا 2019

  • تاریخ ثبت:
  • نویسندگان: احمد اسدی, زینت محمدپور سنگانی, علی حاجی زاده شیخوانلو
  • کلمات کلیدی: