شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تحقق شهر فراگیر (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

  • تاریخ ثبت: 08 آبان 1402
  • نویسندگان: احمد اسدی, محسن احدنژاد روشتی
  • کلمات کلیدی: