شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری اینترنتی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی صفحات شیبدار

  • تاریخ ثبت: 04 آبان 1394
  • نویسندگان: مجید عبدالرزاق نژاد
  • کلمات کلیدی: تشخیص وب سایت فیشینگ، الگوریتم بهینه سازی صفحات شیب دار، طبقه بندی وب سایتها.

الکترونیک، مقوله فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی افراد به تهدید بسیار جدی در این حوزه بدل شده است. روش های متنوعی در شناسایی وب سایت فیشینگ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت هاند. در اکثر روش ها توجهی به طول عمر کوتاه وب سایت فیشینگ و تلاش برای کاهش حجم محاسباتی صورت نگرفته است. از این جهت، در این مقاله یک رویکرد هوشمند جدید به منظور شناسایی وب سایتهای فیشینگ در بانکداری الکترونیک براساس استخراج ویژگی های پراهمیت از جهت ارزیابی وب سایت فیشینگ و طبقه بندی وب سایتهای کاندید در سه کلاس فیشینگ، قانونی و مشکوک توسط الگوریتم بهینه سازی صفحات شیب دار پیشنهاد و پیاده سازی گردیده است. مقایسه نتایج حاصله از این رویکرد هوشمند جدید با بهترین روشهای موجود، اثبات کننده توانایی این رویکرد در شناسایی وب سایتهای فیشینگ م یباشد. است