متوازن سازی داده های کوید 19 با استفاده از یک مدل نمونه زایی مبتنی بر شبکه DCGAN

  • تاریخ ثبت: 10 مهر 1401
  • نویسندگان: seyyed mohammad javadi moghaddam, hosein gholamalinejad, Hamid Mohammadi Fard
  • کلمات کلیدی: