کنترل برگشت فنری در فرایند شکل دهی کشش عمیق به کمک شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی SA

  • تاریخ ثبت: 08 بهمن 1393
  • نویسندگان: مجتبی شیخی ازغندی
  • کلمات کلیدی: شکل دهی ورق- برگشت فنری- شبکه عصبی - الگوریتم تدریجی سرد شدن فلزات

کنترل و پیش بینی برگشت فنری یکی از پارامترهای مهم در فرایند کشش عمیق جهت تولید ورق به شکل¬های دقیق است. در این مقاله ابتدا تاثیر بعضی پارامترهای موثر روی برگشت فنری توسط تعدادی آزمایش بررسی شده سپس با استفاده از نتایج حاصله به آموزش شبکه عصبی جهت پیش¬بینی مقادیر برگشت فنری به ازای سایر مقادیر این متغیرها پرداخته شده است. در نهایت مقدار زاویه برگشت فنری توسط الگوریتم تدریجی سرد شدن فلزات بهینه می¬گردد. بکارگیری شبکه عصبی در اینجا علاوه بر عدم نیاز به انجام محاسبات پیچیده و زمان بر تحلیلی حاکم بر مسئله، باعث رسیدن به نتایج خوب با دقت بالا می¬شود.