دکتر حسن حیرانی

دکتر حسن حیرانی

 • سمت: عضو هیأت علمی مهندسی مکانیک
 • رشته: Mechanical Engineering
 • مرتبه: استادیار

کارشناسی مهندسی مکانیک-جامدات از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی از دانشگاه بیرجند

دکترای مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد

دروس تدریس شده در دانشگاه بزرگمهر:

 • استاتیک
 • مقاومت مصالح 1 و 2
 • طراحی اجزا 1 و 2
 • دینامیک
 • دینامیک ماشین
 • ارتعاشات مکانیکی
 • کنترل
 • مقدمه ای بر مکانیک شکست
 • نقشه کشی صنعتی 1 و 2

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

 • مکانیک شکست و خستگی
 • تحلیل تنش
 • نانو مکانیک

 

مقالات:

مجله:

 • Mixed mode I/II fatigue crack growth under tensile or compressive far-field loading, Materials Research Express, 2017, 4 (11), 116505
 • Effect of Compressive Mode I on the Mixed Mode I/II Fatigue Crack Growth Rate of 42CrMo4, Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, 27 (1), 138-146
 • Predicting Depth and Path of Subsurface Crack Propagation at Gear Tooth Flank under Cyclic Contact Loading, Journal of Solid Mechanics, 2017, 9 (3), 587-598

همایش:

 

 • Effect of friction coefficient and maximum contact pressure on the spalling depth of gear teeth flank, Fracture, Fatigue and Wear, 2018, Ghent University, Belgium
 • Contact stress on the surface of gear teeth with different profile, 2010, Paris, France
نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه مقاومت مصالح 2 گروه 112 (2.00), , () هرهفته دینامیک گروه 1 (4.00), , () هرهفته طراحی اجزاء 2 گروه 1 (3.00), , () هرهفته مکانیک شکست مقدماتی گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد
پروژه تخصصی گروه 5 (3.00), , () هرهفته
مقدمه ای بر اجزاء محدود گروه 112 (3.00), , () هرهفته
یکشنبه ریاضیات پیشرفته 1 گروه 1 (3.00), , () هرهفته
دوشنبه دینامیک گروه 1 (4.00), , () هرهفته مکانیک شکست مقدماتی گروه 1 (3.00), , () هرهفته
سه شنبه طراحی اجزاء 2 گروه 1 (3.00), , () هرهفته ریاضیات پیشرفته 1 گروه 1 (3.00), , () هرهفته
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه